O projekcie

      ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt „Czas na edukację – szansą na przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

       OKRES REALIZACJI:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2014r.

       CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych uczniów PG 23 poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe oraz w zajęciach pedagogiczno- psychologicznych.

       GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany do 50 Uczennic i Uczniów (w tym 10 dziewcząt i 40 chłopców) Publicznego GimnazjumNr 23 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. bł.  Edmunda Bojanowskiego

       ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt „Czas na edukację- szansą na przyszłość” zakłada realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz organizację wycieczek. Uczniowie w ramach projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz otrzymają pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Udział we wszystkich formach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny!

Jednocześnie w ramach  realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, m.in.: programy edukacyjne,  mikroskopy, elektroskopy, model ludzkiego krwioobiegu, model kosmograficzny Tellurium, model Układu Słonecznego, dzwonki chromatyczne , dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem, sprzęt sportowy, tablicę szybkiej prezentacji flipchart magnetyczny, programy komputerowe z doradztwa zawodowego oraz sprzęt biurowy: laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka , skaner, ksero).

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem multimediów
 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem multimediów
 • Dogadaj się w Europie- zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem multimediów
 • Fakultety przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
 • Warsztaty z doświadczalnego przyswajania wiedzy
 • Zajęcia sportowe na basenie
 • Warsztaty lepienia z gliny i modeliny
 • Zajęcia sportowe- gry zespołowe
 • Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów
 • Warsztaty z malarstwa sztalugowego
 • Aerobic z wykorzystaniem stepów
 • Warsztaty z przedsiębiorczości
 • Warsztaty informatyczno- medialne – Spotkania regionalne, w ramach których odbędzie się 5 wycieczek
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Terapia pedagogiczna
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego

             Ponadto w ramach warsztatów z doświadczalnego przyswajania wiedzy  odbędzie się wycieczka  do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego